Banner SOLIDOS firma y web

Consideracions a tenir en compte per a un disseny higiènic d’un elevador de catúfols per a Sal?

La sal comuna (NaCl), tot i  que es considera com una pols neutra (la mateixa consideració té la del sucre) i s’utilitza per realitzar neteges en sec de les instal·lacions i/o equips dissenyats higiènicament, en la seva pròpia manipulació i tractament requereix igualment d’un disseny dels equips higiènic per prevenir la seva possible contaminació durant la seva pròpia manipulació y tractament. A més, també hem de tenir en compte les característiques intrínseques  pròpies del producte: altament corrosiu i higroscòpic.

En el disseny cal atendre una sèrie d’especificacions per reduir o eliminar el risc que l’elevador de catúfols constitueixi una font de contaminació per a aquest producte, tant de forma directa com indirecta. Això s’aconsegueix facilitant la neteja, la inspecció i el manteniment i evitant que es generi brutícia en el seu disseny.

Tots els materials en contacte amb la sal han de ser estables i inerts. En aquest cas, al tractar-se d’un elevador de catúfols de banda, la selecció d’aquesta complirà necessàriament els requisits FDA com també la goma de la politja motriu, estopades, juntes, etc.

Respecte a les superfícies en contacte (interior de l’elevador) aquestes també han d’estar dissenyades i construïdes de manera que permetin de manera senzilla la seva neteja. Així, per exemple, els angles interns i racons han de ser amplis i arrodonits  i, tan al peu com en el cap de l’elevador cal incloure diversos registres de manera que tot el seu interior sigui accessible a un sistema de neteja i inspecció. A més, les unions entre els diferents cossos de l’elevador s’han de segellar amb massilla amb certificat FDA que n’assegura l’estanquitat i la higiene. Pel que fa al motorreductor, es va tenir la precaució de dissenyar una cubeta per recollir accidentals vessaments d’oli, que es va posar igualemt alimentari, així com el greix en els diferents rodaments dels equips.

SINFIMASA va fabricar per a una important empresa minera dos elevadors de catúfols en acer inoxidable 316L atenent els principis de disseny higiènic com a element clau per a la prevenció de la contaminació. Aquests elevadors de més de 31 metres d’alçada cadascun tenen un rendiment de 30 tones. A posteriori de la seva instal·lació, es van califugar per evitar la generació de condensacions al seu interior a causa de les diferències de temperatura.

Últimes Referències